Algemene voorwaarden Kriesels Shipbroker B.V.

Algemene voorwaarden Kriesels Shipbroker B.V.

Artikel 1 - Definities
1.1 Onder makelaar wordt verstaan: hij die als zodanig is gecertificeerd door het European Maritime Certification Institute (EMCI) en die bemiddeling verleent bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten. De makelaar staat niet in een vaste betrekking tot de opdrachtgever.
1.2 Onder overeenkomst wordt verstaan: een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een derde ter zake van koop, verkoop, huur, verhuur, (nieuw)bouw, verbouw of reparatie van vaartuigen en/of toebehoren of andere objecten.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: hij/zij die aan een makelaar één of meer makelaardij-opdrachten geeft als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
1.4 Onder makelaardij-opdracht wordt verstaan: de "overeenkomst van opdracht" inhoudende het verzoek van de opdrachtgever aan de makelaar tot het bemiddelen bij het totstandkomen van een overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen makelaar en opdrachtgever alsook op alle makelaardij-opdrachten tussen makelaar en opdrachtgever.
2.2 In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.
2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever of een derde worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen zijn slechts bindend wanneer deze door de makelaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
Artikel 3 - Totstandkoming en aard van de makelaardij-opdracht
3.1 De makelaardij-opdracht komt tot stand wanneer de opdracht door de opdrachtgever, mondeling of schriftelijk, aan de makelaar is gegeven en de makelaar deze opdracht, mondeling of schriftelijk, heeft geaccepteerd.
3.2 Een makelaardij-opdracht is exclusief , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De makelaardij-opdracht wordt geacht te zijn gesloten met de betrokken makelaar, met uitsluiting van andere makelaars en/of andere tussenpersonen.
3.3 De prijs van het vaartuig en/of toebehoren kan door de opdrachtgever worden vastgesteld op een bepaald bedrag of aan een limiet worden gebonden.
3.4 Een makelaardij-opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan de makelaar in tot het sluiten van de overeenkomst namens de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Alsdan dient de opdrachtgever de makelaar een daartoe strekkende schriftelijke volmacht te verlenen.
3.5 De makelaar is niet gerechtigd ten aanzien van een makelaardij-opdracht als makelaar op te treden voor beide partijen, tenzij de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft verleend.
 
Artikel 4 - Wijziging van de makelaardij-opdracht
4.1 De opdrachtgever is gerechtigd de inhoud van de makelaardij-opdracht gedurende de looptijd van de makelaardij-opdracht te wijzigen. De wijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de wijziging aan de makelaar bekend is geworden en door hem schriftelijk is geaccepteerd.
 
Artikel 5 - Duur van de makelaardij-opdracht en opzegging
5.1 De makelaardij-opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de overeenkomst pas ná zes maanden na aanvang door een der partijen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Ingeval van opzegging dient dit tegen het einde van een kalendermaand te geschieden en per aangetekende brief.
 
Artikel 6 - Einde van de makelaardij-opdracht
6.1 Een makelaardij-opdracht eindigt wanneer de overeenkomst die met de makelaardij-opdracht werd beoogd, tot stand is gekomen.
6.2 De overeenkomst die met de makelaardij-opdracht werd beoogd, wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn, wanneer die is gesloten met een partij, die in redelijkheid moet worden geacht te behoren tot dezelfde economische eenheid of hetzelfde concern als de opdrachtgever en/of partij met wie de makelaar voor zijn opdrachtgever contact heeft gelegd.
6.3 Een makelaardij-opdracht eindigt tevens indien de makelaar zijn makelaardij-opdracht teruggeeft als gevolg van het feit dat de inhoud van de makelaardij-opdracht door de opdrachtgever zodanig wordt gewijzigd dat de beoogde overeenkomst redelijkerwijs niet op korte termijn uitvoerbaar is en welke wijziging door de makelaar niet schriftelijk is geaccepteerd (artikel 4).
 
Artikel 7 - Courtage
7.1 De opdrachtgever is aan de makelaar courtage verschuldigd indien een overeenkomst tot stand komt in het kader van de makelaardij-opdracht. Indien de overeenkomst is gesloten met een partij die in redelijkheid moet worden geacht te behoren tot dezelfde economische eenheid of hetzelfde concern als de opdrachtgever en/of partij met wie de makelaar voor zijn opdrachtgever contact heeft gelegd, dan is de courtage verschuldigd door de oorspronkelijke opdrachtgever.
7.2 De hoogte van de courtage wordt tussen de makelaar en de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen. Indien zulks niet is geschied, wordt het binnen de branche gebruikelijke percentage in rekening gebracht.
7.3 De courtage wordt berekend over de totale som van de in het kader van de makelaardij-opdracht totstandgekomen overeenkomst, inclusief bijkomende werkzaamheden en bijkomende leveringen, die door de ene partij aan de andere partij voor het object, ingevolge de totstandgekomen overeenkomst, moet worden betaald.
7.4 Indien een exclusieve makelaardij-opdracht aan een makelaar is verstrekt, heeft zulks ten gevolge dat iedere overeenkomst inzake een vaartuig en/of toebehoren of werf of ander object die tot stand komt binnen de looptijd van deze makelaardij-opdracht, geacht wordt te zijn tot stand gekomen door bemiddeling van de makelaar. De makelaar heeft in dat geval recht op de overeengekomen courtage.
7.5 Indien in de in het kader van de makelaardij-opdracht totstandgekomen overeenkomst is bepaald dat in meerdere termijnen wordt betaald, wordt als grondslag voor de courtageberekening de som van alle termijnen genomen. Indien het een verhuur-/nieuwbouwovereenkomst betreft, is courtage alleen per gedane betaling verschuldigd.
7.6 Indien de in het kader van de makelaardij-opdracht totstandgekomen overeenkomst niet in een geldbedrag is uitgedrukt, wordt als grondslag voor de courtageberekening genomen de waarde van het onderwerp van de overeenkomst. Indien de waarde van de prestaties van de partijen niet gelijk worden geacht, wordt de hoogste waarde aangehouden.
 
Artikel 8 - Vergoeding na einde makelaardij-opdracht
8.1 Gedurende een periode van zes maanden na het einde van de makelaardij-opdracht als bedoeld in artikel 5 en 6 houdt de makelaar recht op de in artikel 7 overeengekomen courtage over overeenkomsten met personen, bedrijven, instanties die tijdens de looptijd van de makelaardij-opdracht door de makelaar zijn benaderd of genoemd.
8.2 Na het einde van de makelaardij-opdracht als bedoeld in artikel 5 en 6 houdt de makelaar eveneens recht op de in artikel 7 overeengekomen courtage over overeenkomsten die gedurende de looptijd van de overeenkomst door de makelaar zijn voorbereid/bemiddeld en ná een periode van zes maanden na het einde van de overeenkomst tot stand zijn gekomen. De makelaar dient in dat geval aannemelijk te maken dat het totstandkomen van de overeenkomst het gevolg is van zijn bemiddeling gedurende de looptijd van de makelaardij-opdracht.
8.3 Indien de makelaardij-opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever in de zin van artikel 5 of de makelaardij-opdracht wordt teruggegeven door de makelaar in de zin van artikel 6.3, dan is de opdrachtgever verplicht de reeds door de makelaar ter uitvoering van de makelaardij-opdracht gemaakte (on)kosten en kantoorkosten te vergoeden. De makelaar dient de hiervoor genoemde kosten aannemelijk te maken.
 
Artikel 9 - Latere/vervolgovereenkomsten nieuwbouw
9.1 Indien binnen drie jaar na het einde van de makelaardij-opdracht als bedoeld in artikel 5 en 6, een (vervolg)overeenkomst met betrekking tot een ander of hetzelfde object tot stand komt tussen dezelfde partijen (of andere partijen zoals bedoeld in artikel 6.2), is de opdrachtgever ook voor deze latere overeenkomst courtage verschuldigd aan de makelaar, zulks naar de op het ogenblik van de totstandkoming van de latere overeenkomst geldende maatstaf.
9.2 Indien het in lid 1 hierboven bepaalde naar de mening van de opdrachtgever tot onbillijke consequenties zal leiden, dan moet de opdrachtgever bij wege van een bindend advies de courtage geheel of gedeeltelijk niet verschuldigd laten verklaren.
9.3 De opdrachtgever kan bij wege van een bindend advies de courtage geheel of gedeeltelijk niet verschuldigd laten verklaren, indien het bepaalde in lid 2 van dit artikel zich voordoet. De opdrachtgever dient de makelaar van dit voornemen per brief met ontvangstbevestiging in kennis te stellen binnen een maand na ontvangst van de betreffende nota van de makelaar, bij gebreke waarvan de courtage verschuldigd is. Partijen benoemen gezamenlijk een bindend adviseur. Bij gebreke van overeenstemming over de te benoemen adviseur binnen veertien dagen na inkennisstelling van het voornemen aan de makelaar, is de meest gerede partij bevoegd benoeming van een adviseur te vragen aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.
 
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden door de makelaar voor risico van de opdrachtgever.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de makelaar voor alle aanspraken van derden wegens schade, in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door de makelaar.
10.3 De makelaar is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor mededelingen, handelingen, gedragingen of gegoedheid van partijen met betrekking tot de kwaliteit en/of omschrijving van het vaartuig of object en/of toebehoren, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van de makelaar.
10.4 Ten aanzien van de inhoud van de in opdracht van de opdrachtgever door de makelaar opgestelde deskundigenberichten en/of taxatierapporten aanvaardt de makelaar uitsluitend verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever, derhalve niet tegenover derden.
 
Artikel 11 - Betaling
11.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling van courtage, niet binnen de betalingstermijn van de makelaar, althans niet tijdig/niet volledig nakomt, is de opdrachtgever tevens de op dat moment geldende wettelijke rente over, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van, het bedrag van de achterstallige betaling verschuldigd.
 
Artikel 12 - Geheimhouding
12.1 De makelaar zal al de mededelingen door de opdrachtgever gedaan in het kader van de makelaardij-opdracht vertrouwelijk behandelen, voor zover hij daartoe redelijkerwijs verplicht is.
12.2 Het is de opdrachtgever verboden mededelingen, welke hij ter zake van de makelaardij-opdracht van de makelaar ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor de makelaar zal ontstaan.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht/geschillenregeling
13.1 Op alle overeenkomsten tussen de makelaar en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
13.2 De Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
13.3 Onverminderd het in artikel 9, lid 3, bepaalde, kunnen geschillen tussen de makelaar en opdrachtgever te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de betreffende makelaar is gevestigd.

Wereldklokken

Rotterdam
Hong Kong
New York
Dubai
Shanghai

Nieuwsflash

Gezocht

Voor diverse klanten uit binnen- en buiteland :

Vrachtschepen, tankers, duwbakken, duwboten, zee- en kustvaart.

Contactgegevens

Algemene Voorwaarden

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

muziek

emci logo


nabc logo

x
Nieuwsbericht

 Kriesels Scheepsmakelaar BV bestaat 10 jaar als Onafhankelijk Scheepsmakelaar voor Binnenvaart en Kustvaart. Intussen is het bedrijf

uitgegroeid tot een Deepsea, Offshore en  Bagger bedrijf met klanten over heel de wereld.

Daarom is de keuze gemaakt een nieuwe naam te voeren, zijnde             

 Kriesels Shipbroker B.V.

Kriesels Shipbroker BV is altijd op zoek naar goede schepen voor zijn klanten in de hele wereld :

Vrachtschepen ,  Tankschepen ,  Zeeschepen , Offshore en Bagger